SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY NHẬN NGAY CHIẾN THÚ (16/08)

 
► Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 16/08 – 23h59 ngày 22/08
► Thời gian trao thưởng: 24-25/08
► Phạm vi: Toàn server
► Nội dung:
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tích lũy nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận thưởng quà của mốc nạp và các mốc trước đó.
• Thưởng sẽ được trao qua thư sau khi sự kiện kết thúc.
• Phần thưởng các mốc tích lũy như sau:
Các mốc nạp tích lũy
Phần thưởng
50.000 đ
Danh Hiệu Giàu Có Nhất Vùng*1
100.000 đ
Hộp Chọn Khung Hình Thần*1
200.000 đ
Hộp Chọn Khung Chat*1
350.000 đ
Hộp Nội Đơn Thiên Tuyển*70
500.000 đ
Hộp Chọn Tinh Linh*1
1.000.000 đ
Hộp Chọn Vũ Khí Thần*1
2.000.000 đ
Hộp Thời Trang Thần Tuyển*1
3.000.000 đ
 
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết*1
Thuốc Tăng Chiến Thú*2000
4.000.000 đ
 
Hộp Chọn Hoàng Cực*1
Thuốc Đột Phá Chiến Thú*2000
5.000.000 đ
 
Đường Tăng Đời 2*1
Trư Bát Giới Đời 2*1
Ngưu Ma Đời 2*1
 
Chiến Thú-Đường Tăng Đời 2